Rólunk

ERASMUS+ MESE - „Mesével Együtt Segítsük az Egészséget!”

1. Projekt bemutatása:

Szakmai motivációnk a fenntarthatóság- 2010- óta végzett nemzetközi projekttevékenységeink (Kézenfogva- EMAIL-HELP) előremutatóak: egymásra épültek, tudatosan tervezettek, felépítettek, valós szükségletekből indultak ki, lépésről- lépésre történő megvalósításával alapot képeztek, arra, hogy új MESE programunkban kitűzött célunkat elérjük, gyermekeink boldog, testileg- és lelkileg egészséges személyiséggé váljanak.

Az eddig elvégzett tevékenységeinkből gyűjtött tapasztalataink és eredmények azt mutatják, hogy óvodáinkban egyre több gyermek szorongásos problémákkal és magatartás zavarokkal küzd, emelkedik az agresszív megnyilvánulások száma, a gyermekek a legalapvetőbb érzelmeik kifejezésére is képtelenek, nyomás alatt vannak, nem alakult ki bennük a kudarckezelés, a belső érzelmi biztonság. A családok megváltozott helyzete (rohanó életvitel, rendezetlen családi élet, kevés együtt töltött idő-beszélgetés stb.) befolyásolja a gyermekek érzelmi állapotát. A projekt célja a gyermekek érzelmi biztonságának megteremtése óvodai és családi környezetben, a szülők partneri együttműködésével.

A programunkban 5 partnerintézmény pedagógusaival az esélyegyenlőség alapelveinek megfelelően kompenzáljuk a hátrányokat, gondozzuk a tehetségeket, végezzük a gyermekek testi-lelki egészségének megőrzését az inkluzív pedagógia tükrében, a szülők családi nevelésének megsegítésével, a pedagógusok kompetenciáinak, módszertani kultúrájának gazdagítása mellett mentális egészségük megóvásával.

A partnerekkel közösen elhatároztuk, hogy MESE projektünkben különös figyelmet szánunk a gyermekek érzelmeinek, érzelmi intelligenciájának fejlesztésére a mesét felhasználva (mesepszichológia, EQ-fejlesztő mesék, báb- és drámajáték), komplex módon, a művészetek eszközeivel valósítjuk meg. A mese (báb-, drámajáték, tánc, kreatív tevékenységek) az egészséges érzelmi-, lelki-, szellemi-, szociális fejlődéshez nélkülözhetetlenek, az érzelmi intelligencia fejlesztésének legfontosabb eszköze, amely életre szóló nyomokat hagy a gyermek lelkében. A mesélés sajátos szituációja, hangulata adja meg az érzelmi biztonságot, el lehet benne lazulni elősegíti a befelé figyelést, fantáziaképeket alkothat, a felgyűlt feszültségek, negatív érzések, félelmek feldolgozására is lehetőséget ad.

A projektbe kapcsolódó partnerek között drámapedagógus, meseterapeuta, bevált jó gyakorlatokkal rendelkező pedagógusok vesznek részt. A magyar anyanyelvű óvodák, céljaival, módszereivel, az érzelmi élet fejlesztésére irányuló programjaikkal megismerkedve, fejlesztő munkánk színesedik, új tartalmakkal bővül, ezáltal hozzájárulva az intézmények fejlődéséhez, valamint a jó gyakorlatok terjesztéséhez. A mindennapos munkánkat segítik a megtapasztalt ötletek, témák, feldolgozások, amelyek beépülnek óvodai napjainkba. A pedagógusok felkészültsége segíti az óvoda- iskola átmenet zökkenőmentes megvalósulását, az iskolákkal való partneri együttműködést. A kulturális rendezvényekbe való kapcsolódással kihasználjuk a lehetőséget, hogy felhívjuk a figyelmet az egészség, ezen belül is a lelki egészségvédelem kiemelt szerepére, arra, hogy a belső harmónia eléréséhez szükséges, hogy magunk és egymás érzelmeit tudjuk felismerni, konfliktusokat kezelni, együttműködni, segítséget kérni, fejlett legyen az érzelmi intelligenciánk.

Az együttműködésen belül összegyűjtött ötletek, módszerek, tapasztalatok, a mobilitásokon elsajátított ismeretek, valamint az előző projektek során kidolgozott kézikönyvek adják az alapot az új, innovatív, az egészséges gyermeki személyiség kialakításához nélkülözhetetlen érzelmi intelligenciát fejlesztő mese program létrehozásához (MESE).

A program írott és digitális formában elérhető lesz multikulturalitással kiegészítve. A projekt megnyitása más intézmények felé -szakmai napok, közös rendezvények, konferenciákon való részvétel- a program egyes elemeinek bemutatását is szolgálja. Publikációs tevékenységeink, kisfilmjeink világhálón való megosztása, a közösen létrehozott webes felületen blog vezetésével az együttműködés két évének nyomon követését, a projekt szélesebb körben való fenntarthatóságát is jelenti.

2. Projekt előzménye:

Szakmai felkészültségünkre folyamatos innováció, szakmai megújulás, pályázati tevékenység jellemző. Óvodánk, Comenius “Kézenfogva”, “EMAIL”és Erasmus+ HELP pályázataiban koordinátor intézményként vett részt.

Az együttműködések előrehaladása során sajátítottuk el az eredményes megvalósításhoz szükséges kompetenciákat: komplex, mindenre kiterjedő látásmód, jó tervezési- és szervezési készség, kreativitás, hatékony kommunikáció, irányítás. Tudatos, célirányos képzések: a Tempus KA rendezvényein- a projekt irányításával, megvalósításával kapcsolatban hasznos tapasztalatokat szereztünk. A preferált kapcsolattartó, 2010 óta koordinálja a projekteket -Erasmus+ pedagógus arc (2017), segítője, fiatal, lendületes pedagógus.

Előző projektjeinkben az óvoda dolgozói, a gyermekek és a szülők aktívan vettek részt. A témafelelősök feladata az adott időszak megfelelő ütemű, minőségű végrehajtása volt. A közös team munka színesebb nevelő- és fejlesztő munkát, projekt szellemű együttműködést, komplexebb gondolkodásmódot eredményezett. Az elsajátított tudás, gyakorlati tapasztalatok magabiztosabbá tették a projektbe vont résztvevőket, igénnyé vált újabb nemzetközi együttműködés. A gyermekek változatos tevékenységekben vettek részt, ismereteik gyarapodtak, közösségi érzésük erősödött, az esélyegyenlőség alapelveinek alkalmazásával csökkentek a gyermekek közötti hátrányok, lehetőség nyílt a tehetséggondozásra, megismerték más országok kultúráját, identitástudatuk formálódott.

A partnerországokkal végzett hatékony munka, a közös gondolkodás hívja életre jelen pályázatunkat (MESE), amelynek megvalósítása során elért eredményeinket felhasználva egy új innovatív mentálhigiénés programot kívánunk létrehozni, a gyermekek érzelmi intelligenciájának fejlesztésére. A partnerországok közül Óvodánk a koordinátor, a többi részt vevő óvoda egyenlő partner a megvalósításban.

3. Projekt célja:

Célunk az új elemek beépítésével játékos érzelmi intelligenciát fejlesztő MESE program létrehozása, amely elősegíti, hogy a gyermekek maguk és egymás érzelmeit tudják felismerni, konfliktusokat kezelni, együttműködni, segítséget kérni, kialakul bennük a tolerancia, az elfogadás, a felgyűlt feszültségek, negatív érzések, félelmek feldolgozására is lehetőséget ad, harmonikusan fejleszti a gyermek személyiségét.

Motivációnk, hogy az intézményeinkbe járó sajátos nevelési igényű-, szociálisan hátrányos helyzetű-, halmozottan hátrányos helyzetű-, roma-, migráns gyermekekben kialakítsuk az érzelmi biztonságot, az egészségtudatosságot a megismerés és a tevékenykedtetés többrétű, változatos formáinak biztosításával az inkluzíve pedagógia tükrében.

Olyan ismeretekhez kívánjuk juttatni a pedagógusokat, amely megnöveli a kompetenciahatárukat, szakszerűen tudják kezelni majd gyermekek érzelmi állapotának változásait, az EQ fejlesztés lehetőségeinek megismerését, mese módszertani, meseterápiás tudásuk bővülését eredményezi.

A mobilitások alkalmával megtapasztalt ötletek, elsajátított ismeretek jó gyakorlatok új, innovatív módszereinek, módszertani kultúrájuknak fejlesztését szolgálja, beépülnek óvodai napjainkba (Mentálhigiénés ismeretek/mesepszichológia, Tánc/hagyományőrzés- családdal való együttműködés/jó gyakorlatátadás- természetben végzett cselekvés/legendák nyomán- báb- drámajáték).

Az óvodapedagógusok projektben való részvétele, képzése, a tapasztalatok, és az új EQ módszerek cseréje attitűdváltást eredményez, gyarapodik tudásuk, formálódik szemléletük, bővül módszertani kultúrájuk, lehetővé teszi a projektben közösen kidolgozott innovatív módszerek helyi nevelési programban való intézményesítését.

Az elért sikerek folyamatosan motiválttá teszi a pedagógusokat a projektben való előrehaladásra- felkészültségük segíti az óvoda- iskola átmenet zökkenőmentes megvalósulását, az iskolákkal való partneri együttműködést. Hosszú távú célunk a fenntarthatóság, projektjeink eredményeinek megőrzése, terjesztése, újabb szükségletből induló további nemzetközi együttműködés.

4. Projekt megvalósítása:

A projektben meghatározott célkitűzéseinket, feladatainkat, illetve a tervezett tematikát folyamatosan, a gyermekek, óvodai dolgozók és a szülők cselekvő, tevékeny részvételével valósítjuk meg. A középső- és nagycsoportos gyermekek számára interaktív foglalkozásokat szervezünk, amelyek visszajelzést adnak az adott időszakban elsajátított ismeretanyagról (kisebb gyermekek teherbírásuknak, érdeklődésüknek megfelelően).

A tudásátadásba helyi szervezeteket vonunk be (Könyvtár, Bábszínház, Színház, Múzeumok, Europe Direct, Túravezetők, egyéb tudásközvetítő lehetőségek), mindig az adott szükségleteinknek megfelelően, ezzel is változatosabbá téve az ismeretek közvetítését és befogadását. A betervezett közös projekttevékenységeken az adott témát minden résztvevő óvoda a saját nevelési-, és pedagógiai módszereivel, a gyermekek és a szülők aktív szerepvállalásával kivitelezi.

Fontos tartjuk, hogy az óvodai nevelés mindennapjaiban szerepet játszó nevelési területeken át szólítsuk meg a szülőket, integráljuk be őket az óvodai nevelés mindennapjaiba bizalmat építve ezáltal az intézmény és a család között (Világnapok, Játszóház, Családi képtárlat, Mesesziget, Mesebeli hétpróba, Bakancsos túra, Tea délután, Családi Fesztivál, Flascmob).

Az előző projektjeinkben népszerű Szülők Iskolája Rendezvénysorozatot új névvel (Mese Háló) és témákkal (Relaxációs mesék, Népek meséi, Mese szimbólumok, Generációs mesék) tovább folytatjuk, helyi előadók meghívásával. Egyes programokban számítunk helyi szinten résztvevőkre, a környező óvodák gyermekeinek bevonásával (Magyar népdal- népköltészet hete, Boldogság Világnapja, Rajzkiállítás, Mesebeli hétpróba, Táncház, Mindannyian mások vagyunk, Bakancsos Túrák, Flascmobok). A sajátos nevelési igényű-, szociálisan hátrányos helyzetű-, halmozottan hátrányos helyzetű-, roma-, migráns gyermekek számára az esélyegyenlőség elveinek alkalmazásával megteremtjük a befogadó attitűdre épülő pedagógiát intézményeinkben: támaszkodunk a természetes gyermeki megnyilvánulásokra, alkalmazzuk az élménypedagógia módszereit, élményekhez juttatjuk őket.

Bekapcsolódunk városunk, helyi környezetünk kulturális rendezvényeibe. Számítunk az Europe Direct-tel való közös munkára, játékos formában uniós ismeretekhez juttatjuk óvodásainkat. Megrendezésre kerülő projektprogramjainkon, szakmai napokon, konferenciákon, nemzetközi rendezvényekbe való kapcsolódással lehetőség nyílik tagintézményeink, helyi óvodák, további szervezetek bevonására, a szélesebb nyilvánosságra (“MESE”Konferencia, Mobilitások, Záró konferencia).

Számítunk a Tempus Közalapítvánnyal való együttműködésre megvalósult eredményeink, jó gyakorlataink az általuk működtetett felületeken való megosztásával, esetlegesen előadóként rendezvényen való projektbemutatással. Belső képzéseken óvodai dolgozóink (pedagógusok, dajkák) kompetenciáit, módszertani tudását bővítjük (Így tedd rá!, GE!, Relax mesemódszertan).

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial